Основен производител на сертифицирани инертни материали

Добив и търговия > Кариера Старо Оряхово

Кариерата се намира на около 2 km югоизточно от едноименното село и на около 30 km южно от гр. Варна.

ТЕХНОЛОГИЯ НА ДОБИВ

Системата на експлоатация е транспортна. Добитият пясък се подава за пресяване в мобилна пресевна инсталация. Складира се на депа.

ВИДОВЕ ПРОИЗВЕЖДАНИ ФРАКЦИИ И ТЯХНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ:

  • Пясък фракция 0/4 - за бетон, разтвори, пътно строителство.
  • Промит пясък 0/4 - за бетон, разтвори, пътно строителство.
  • Баластра фракция 0/100 - за пътно строителство, пълнежи.
  • Баластра фракция 0/25 - за пътно строителство, пълнежи.  
  • Пясък за обратни засипки - за пътното строителство, пълнежи.

Галерия

Местоположение

Цех Старо Оряхово

мобилен: 0889 600488

мобилен: 0889 624649

e-mail: so.eskana@gmail.com

работно време: 7:30 - 16:30 ч.