Основен производител на сертифицирани инертни материали

Проектиране

"Ескана" АД разполага с висококвалифицирани кадри - членове на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране в България, притежаващи пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП).

Екипът от експерти има богат проектантски опит в разработването на:

  • инвестиционни проекти за минни предприятия;
  • цялостни  и годишни работни проекти за добив на полезни изкопаеми;
  • проекти за рекултивация на нарушени от минна дейност терени;
  • вертикални планировки.

Контакти

„ЕСКАНА” АД
9010 гр. Варна
ул."Арх. Петко Момилов” №26

Централа: 052 303127
Пласмент: 052 303480
e-mail: office@eskana.com

Вижте по-голяма карта