Основен производител на сертифицирани инертни материали

Добив и търговия > Кариера Марциана

Кариерата е разположена на 3 km северно от гр. Девня и от магистрален път Варна - София.

ТЕХНОЛОГИЯ НА ДОБИВ

Находището се разработва по открит начин, с пробивно-взривни работи. Прилага се транспортна система с автомобилен транспорт. Варовикът се троши и сепарира в ТСИ, намираща се в близост до кариерата.

ВИДОВЕ ПРОИЗВЕЖДАНИ ФРАКЦИИ И ТЯХНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ:

  • Трошен камък фракция 4/22 - за бетон (ниски марки), пътно строителство.
  • Трошен камък фракция 22/45 - за пътно строителство.
  • Трошен камък фракция 40/125 - за пътно строителство.
  • Трошен камък фракция 0/63 - за пътно строителство, пълнежи.
  • Трошен пясък фракция 0/1 - за разтвори.
  • Трошен пясък фракция 0/4 - за бетонови изделия, пътно строителство, стъкларска промишленост.
  • Взривена скална маса - за контрафорси и пълнежи.
  • Материал за обратни засипки - за пълнежи.
  • Калциев карбонат - за фуражна суровина.
  • Микронизиран варовик.

Галерия

Местоположение

Цех Марциана

мобилен: 0889 436511

 е-mail: marciana.eskana@gmail.com

работно време: 8.00 - 16.30 ч.