Основен производител на сертифицирани инертни материали

Добив и търговия > Кариера Садово

Кариерата се намира югозападно от с. Садово и на около 40 km от гр. Варна.

ТЕХНОЛОГИЯ НА ДОБИВ

Системата на експлоатация е транспортна. След добиване пясъкът се подава за пресяване в мобилна пресевна инсталация. Крайният продукт се складира на депа.

ВИДОВЕ ПРОИЗВЕЖДАНИ ФРАКЦИИ И ТЯХНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ:

  • Пясък фракция 0/4 - за бетон, разтвори, пътно строителство.
  • Пясък за обратни засипки - за пътно строителство и за пълнеж.
  • Естествен кварцов пясък - с различни приложения.

Галерия

Местоположение

Цех Садово

тел. 0510 82283

мобилен тел. 0886 736370

e-mail: sadovo.eskana@gmail.com

работно време: 7:30-16:30 ч.