Основен производител на сертифицирани инертни материали

Добив и търговия > Кариера Ляхово

Кариерата е разположена на 1 km източно от с. Ляхово и на около 7 km североизточно от гр. Балчик.

ТЕХНОЛОГИЯ НА ДОБИВ

Находището се разработва по открит начин, с пробивно-взривни работи. Варовикът се троши и сепарира в мобилна ТСИ.

ВИДОВЕ ПРОИЗВЕЖДАНИ ФРАКЦИИ И ТЯХНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ:

  • Трошен камък фракция 0/80 - за пътно строителство.
  • Трошен камък фракция 40/80 - за пътно строителство.
  • Трошен камък фракция 20/40 - за пътно строителство.
  • Трошен камък фракция 0/20 - за пътно строителство.
  • Едрогабаритен камък - за брегоукрепване.
  • Взривена скална маса - за брегоукрепване, предпазни диги, контрафорс, пълнежи.
  • Отбрана скална маса - за брегоукрепване.
  • Материал за обратни засипки - за пълнежи.

Галерия

Местоположение

Цех Ляхово

мобилен: 0885 747070

e-mail: liahovo.eskana@gmail.com

работно време: 8:00 - 17:00 ч.