Основен производител на сертифицирани инертни материали

Политика по качество, околна среда и безопасност и здраве при работа

Д Е К Л А Р А Ц И Я

НА РЪКОВОДСТВОТО НА „ЕСКАНА” АД

ЗА ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО, ОКОЛНАТА СРЕДА,

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

Висшето Ръководство на „ЕСКАНА” АД официално декларира своята ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА:

УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ПО ОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО НА ПРОДУКТИТЕ И СМР, ИЗВЪРШВАНИ С ГАРАНТИРАНО КАЧЕСТВО, ОТГОВАРЯЩО НА ИЗИСКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ, НА НАЦИОНАЛНОТО И ЕВРОПЕЙСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ПРИ ОСИГУРЕНИ БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

За осъществяването на тази Политика и като доказателство за нашия професионализъм и за поддържане на висока репутация пред клиентите Ръководството на Компанията включва своя ангажимент по внедряването и поддържане на тази Политика в следните стратегически направления:

1 Качество в работата:

  1. осигуряване приоритет на качеството в дейността на целия персонал на „ЕСКАНА” АД и поставяне на качеството на продуктите и изпълняваните СМР, в пълно съответствие със  законовите изисквания в основата на всички пазарни и функционални стратегии и планове. Съществува постоянен стремеж за прилагане на нова техника и оборудване, свързани с основната дейност на „ЕСКАНА“ АД;
  2. оптимизиране на процесите в „ЕСКАНА” АД – за адекватност, целесъобразност и съответствие на регламентираните изисквания, на базата на непрекъснато усъвършенстване и развитие;
  3. прилагане на изискванията за качество към продуктите и СМР, предоставяни от доставчици и подизпълнители на компанията.

2 Здраве и безопасност при работа:

  1. осигуряване на здравословни и безопасни условия за работа, за предотвратяване на свързани с работата наранявания и заболявания, подходящи условия за специфичния характер на рисковете на Компанията по ЗБР и възможностите по ЗБР;
  2. елиминиране на опасностите и намаляване на рисковете за ЗБР, чрез въвеждане и използване на административни и технически мерки за контрол и реорганизиране на работата, включително обучение при замяна с по-малко опасни материали, процеси, действия или оборудване;
  3. консултиране и участие на работниците на всички приложими нива и функции при разработването, планирането, внедряването, оценяването на резултатността и действията за подобряване на системата за управление на ЗБР.

  ИЗТЕГЛИ PDF

Галерия

Контакти

„ЕСКАНА” АД
9010 гр. Варна
ул."Арх. Петко Момилов” №26

Централа: 052 303127
Пласмент: 052 303480
e-mail: office@eskana.com

Вижте по-голяма карта